Hankkeet

Yhteistyöverkosto on aktiivisesti mukana erilaisissa kansallisissa koulutusalan hankkeissa. eNorssilla on merkittävä rooli hankemaailman toimijana. iTEC-hankkeen myötä olemme mukana eurooppalaisten yliopistojen opettajankoulutusyhteistyössä ja kansainvälisessä hanketoiminnassa.

www.enorssi.fi

"Mitä, puhuiko hän viittä kieltä! Entä oliko hänellä asiaa?" - Lauri Viita -

Harjoittelukouluilla on käynnissä verkostona useita tieto- ja viestintätekniikka -orientoituneita hankeita, joissa tavoitteena on laajentaa entisestään oman opetushenkilöstönsä tietoteknistä ja pedagogista osaamista, kokeilla ja kehittää käytettäviä sovellutuksia myös uusilla sormi- ja kosketusnäytöllisillä laitteilla, varmistaa opettajankoulutuslaitoksista valmistuvien nuorien opettajien hyvät tieto- ja viestintekniikan taidot, jakaa hyviä käytänteitä yhteisöllisen median hyödynnettävyydestä opetustoiminnassa sekä tutkia ja visioida tulevaisuuden muuttuvaa oppimaisemaa. Hankkeisiin liittyy vahvana ulottuvuutena dokumentointi ja reflektointi niin prosessin kuin tulostenkin osalta.

Esimerkkeinä osaamisen jakamisesta toimivat yhteisöllisen median soveltamisen hankkeet Koulu 3.0 ja 3.1, uusien laiteinnovaatioiden soveltamista kokeilevat Molla- ja Sormet –hankkeet, peliohjelmoinnin mahdollisuuksia kartoittava KODU-hanke sekä täydennyskoulutuksen kohdistuva Norssiope.fi -hanke. Näiden lisäksi normaalikoulun ovat mukana iTEC- ja Muuttuva oppimaisema –hankkeissa, joissa kehitetään juuri oppimisympäristöjä. Lisäksi tällä hetkellä haussa on osaamisen arviointiin tähtäävät pilotointihankkeet TIEKE:n kanssa ja mahdolliset ePortfolio-kokeilut SysTech-hankkeen ympäriltä.