Yrittäjyyskasvatus

eNorssin yrittäjyyskasvatusosion tavoitteena on tukea aihealueen opetusta opettajankoulutuksessa sekä tarjota yrittäjyyskasvatukseen liittyvää materiaalia ohjatun harjoittelun tueksi. Tehtävänä on osallistua opetusministeriön yrittäjyyskasvatuksen toimenpideohjelman toteuttamiseen ja tuoda yrittäjyyskasvatus jokaisen harjoittelukoulun vakiintuneeksi sisällöksi ja toimintatavaksi.

Me y-kasvattajat! Olemme valmiit! Käännämme tarvittaessa pellot ja suot ilmasto-olosuhteet hyvin huomioiden - ekologisesti lapioilla!

Taustaa

Koulutusjärjestelmän kautta välitetään menestyksekkäät toimintamallit tietojen etsintään, käsittelyyn ja omaksumiseen sekä taitojen kehittämiseen, aina automatisoitumiseen saakka. Omaksuttujen tietojen ja taitojen käyttämisessä pitäisi kuitenkin myös koulutusjärjestelmän piirissä pyrkiä pitämään huoli siitä, että ihmiselle luontaista uteliaisuutta, leikkimielisyyttä ja kokeilunhalua tuettaisiin mahdollisimman hyvin. Näin perusta luovuudelle ja riskinottokyvylle säilyisi ja vahvistuisi läpi elämän ja mahdolliset innovaatiot pääsisivät esiin. Maailman nopeasti muuttuessa edellä mainittuihin innovaatioihin lukeutuvat luonnollisena osana uusien työnteon ja omistamisen mallien keksiminen ja kehittäminen.

Suomessa yrittäjyyskasvatus otettiin mukaan valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin vuonna 1994. Tavoitteeksi määriteltiin tuolloin oppilaan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukeminen, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Yrittäjyyskasvatuksella tähdätään siihen, että kasvavalla on työikäiseksi vartuttuaan kyky ottaa elämänsä haltuun ja elämänhallinnan kautta hän uskaltaa etsiä ja löytää keinoja vastata omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Yrittäjyyskasvatuksen kautta valmistaudutaan siten aikuisikään liittyviin mahdollisuuksiin ja vastuullisuuteen mm. tuottajina, kuluttajina, päätöksentekijöinä tai vanhempina. Yrittäjyyskasvatuksen yleistavoitteeksi voidaankin asettaa myönteisten yrittäjyysasenteiden kehittymisen tukeminen ja yrittävyyteen kasvaminen.

Harjoittelukoulut tarjoavat autenttisen tilaisuuden havainnoida sitä miten yrittäjyyskasvatuksen teoreettisia malleja viedään käytäntöön asiantuntevien ohjaajien tukemana. Opetussuunnitelmat ja tieteellinen tutkimus ovat vahvoja osaamisalueitamme.

Yrittäjyyskasvatustiimi toimii verkostona, aktivoituen ja aktivoiden. Olemme siirtyneet työryhmästä todelliseen toimintaan yhdessä ja eri sidosryhmien kanssa.

 

Kajaanissa 18.11.2011 Pentti Mankinen (pentti.mankinen ät oulu.fi)

 

"Ja ideat ovat avainasemassa, koska ne ovat perimmäisin ja varsinainen todellisuus. Aistein havaittava maailma on toissijainen." (Platon)"

Työryhmä on vamiina ahkeroimaan.