Lukion verkkokurssitarjotin 2008-2009

Lukion verkkokurssitarjotin


KOULU


 
KURSSIN
NIMI


KURSSI ALKAA
PÄÄTTYY


KURSSIN KUVAUSILMOITTAUTUMINEN
- suoraan opettajalle s-postiin
- huomaa viimeinen ilmoittatumispäivä

Tampereen normaalikoulu
  USKONTO, UE1
Uskonnon luonne ja merkitys
2.2.-3.4. 2009 Kurssilla selvitetään, millainen ilmiö uskonto on, miten sitä voidaan tutkia  ja millainen on sen suhde tieteelliseen maailmankuvaan. Tutustutaan Raamatun keskeiseen sisältöön, sen asemaan pyhänä kirjana ja tutkimuksen kohteena. Käsitellään erilaisia Raamatun tulkintatapoja ja pohditaan Raamatun vaikutusta kulttuuriin
19.1.2009
tuovi.paakkonen ät uta.fi


    TERVEYSTIETO, TE3 Tutkimuskurssi  17.11.2008-
20.2.2009
 Opiskelija tekee kurssilla itsenäisesti terveystietoon liittyvän tutkimuksen ohjeiden mukaa ja opastuksen turvin. Lisäksi kurssiin kuuluu muita kirjallisia tehtäviä, jotka auttavat ymmärtämään tutkimuksen tekoa ja tulosten analysointia.
Kurssi toteutuu 15 opiskelijalla ja maksimi on 20.

7.11.2008
Christa Hiisivuori ja Aleksi Kolunen
christa.hiisivuori ät uta.fi

    TERVEYSTIETO, TE1    23.2.-15.4.2009 Kurssi suoritetaan kirjallisten tehtävien ja niiden palautteiden avulla. arviointi on 0-6/tehtävä ja kokonaispistemäärä määrää kurssiarvosanan. Kurssi perustuu Virtaa (Kannas et.al.) oppikirjaan, mutta myös muita kyseisen kurssin oppikirjoja saa käyttää. Kurssi toteutuu 15 opiskelijalla ja maksimi on 20.

 15.2.2009
Christa Hiisivuori ja Aleksi Kolunen
christa.hiisivuori ät uta.fi

     BIOLOGIA, BIOS JA LOGOS,  BI6 10.11-2008-
22.2.2009

 Biologian kertauskurssi abeille. Kursseilla kerrataan lukion biologian kurssit 1-5 kirjallisten tehtävien ja niiden palautteiden avulla. Vastauksista annetaan pisteet 0-6 ja kokonaispistemäärä määrää kurssiarvosanan. Kurssi toteutuu 15 opiskelijalla ja maksimi on 22. 31.10.2008
christa.hiisivuori ät uta.fi

 Turun normaalikoulu   ENGLANTI, Writing workshop
EA10 koulukohtainen syventävä
2. 10. - 27. 11. 2008
 This course combines reading, writing and speaking. During the course you will write ten assignments. In addition, you will prepare an oral which will be recorded and sent to the teacher.  19.9.2008
petri.vuorinen ät utu.fi
     RUOTSI, RUA7  2.2.-3.4. 2009  Slutspurten börjar nu! Kurs 7 fokuserar på barn och ungdomar i hela världen. Även om det är viktigt att tänka globalt bör man inte glömma att påverka lokalt.
Därför har vi en del texter som behandlar samhälle och politik.
 24.1.2008
raija.grohn ät utu.fi
Oulun normaalikoulu
Jyväskylän normaalikoulu
Helsingin normaalilyseo
   TERVEYSTIETO, LUKION TERVEYSTIEDON KERTAUSKURSSI VERKOSSA, TE4
11.8.-12.9.2008
 Kurssin tavoitteena on kerrata lukion terveystiedon oppisisällöt ja oppia vastaamaan erityyppisiin terveystiedon ainereaalin kysymyksiin. Kurssimateriaalina ovat kaikki lukion terveystiedon oppikirjat
Dynamo (Tammi), Kunnon kirja (WSOY), Ote (Otava) ja Virtaa (Atena).
Työtapana on opiskelijakeskeinen verkko-opiskelu Peda.net alustalla.
15.5.2008
terhi.yloniemi@oulu.fi
Viikin normaalikoulu
  ENGLANTI, koulukohtainen syventävä, Lue, puhu ja kirjoita!, ENA10

 9.4.- 31.5.2009
 Kurssilla puhutaan ja kirjoitetaan ajankohtaisten netti- ja  
lehtiartikkeleiden pohjalta. Puhuminen ja keskustelu toteutetaan  
nettikameran tai videoneuvottelulaitteiston välityksellä kerran
viikossa, kirjoittaminen  yhteistä kurssialustaa käyttäen.

31.3.2009
merja.auvinen ät helsinki.fi


ERITYISOPETUS, LuE
5.4.-31.5.2009
Verkkokurssin avulla voi suorittaa kolmasosan erityisopetuksen LuE kurssista. Muu osa kurssia suoritetaan koulukohtaisesti sovittavalla tavalla.    

31.3.2009
peter.vonbonsdorff ät
helsinki.fi
           
Joensuun normaalikoulu
  ENGLANTI, Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen, EA10
1.12.2008 -
5.2.2009.
Kurssilla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen lukemalla, analysoimalla ja kirjoittamalla erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kuten novelleja ja runoja. Kurssin aikana luetaan yksi omavalintainen romaani, josta pidetään lukupäiväkirjaa ja josta kirjoitetaan lopuksi essee. 
10.11.2008
leena.semi ät jnor.joensuu.fi
    HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI,
Lakitiedon syventävä kurssi

 5.12.2008 -1.2.2009  Kurssi on tavoitteena on syventää lakitiedon tietämystään ennen ainerealikoetta. Tavoitteena on hioa case-vastaustekniikkaa ja oikeudellista ajattelua. Ensisijaisesti kurssille voi ilmoittautua kolmannen vuosiluokan opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet on lakitiedon syventävän kurssin.
20.11.2008
jaakko.vaisanen ät jnor.joensuu.fi
    HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI,
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

 5.12.2008 -1.2.2009  Kurssi on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille. Kurssilla perehdytään Eurooppa-aatteen kehittymiseen, tutustutaan Euroopan unionin toimintaan, talouteen sekä keskeisimpiin politiikka-ohjelmiin. Kurssille voi osallistua ne lukion opiskelijat, jotka ovat suorittaneet yhteiskuntatiedon kurssin.
20.11.2008
jaakko.vaisanen@jnor.joensuu.fi
    TIETOTEKNIIKKA
Peli- ja animaatio-ohjelmointia Javalla

 16.3.-31.5.2009  Kurssilla tehdään Java-appletteja. Sisältönä grafiikka, liike, muuttujat, toisto, ehtorakenteet, animaatio sekä näppäinohjelmointi. Mahdollisuus tutustua myös olio-ohjel-mointiin. Kurssilla tehdään harjoitustyönä peli. 13.2.2009
anja.kareinen ät jnor.joensuu.fi
Helsingin normaalilyseo, Oulun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulun
   BIOLOGIA, ympäristöbiologiaa
  Kurssi on monimuotokurssi, joka sisältää perehtymistä verkko-opiskeluun, itsenäistä/kouluittain tapahtuvaa pohdintaa jostakin paikallisesta tai globaalista  ympäristöongelmasta verkossa ja videoneuvotteluja, mahdollisen ohjaajien ja opiskelijoiden tapaamisen sekä jonkin ympäristövaikuttajan/päättäjän esityksen omista näkemyksistään.

XXX
eija.paasi ät oulu.fi
leena.saamanen-huotari ät norssi.jyu.fi
christa.hiisivuori ät uta.fi

 Helsingin normaalilyseo
  SAKSA, kymmenen kurssia

 jatkuva, joustava suoritusmahdollisuus
SAB31
Aihepiiri: koulu ja tutustuminen luokkatovereihin, matkustaminen, tienneuvominen, säät
Kielioppi: kieliopin perusteita verbin taivutuksesta, persoona- ja omistuspronominit
Tavoite:  oppia luonteva kielenkäyttö aihepiirien teemoista

SAB32
Aihepiiri: sairaudet, ruokailu, musiikki, kansainvälisyys, asuminen, vaatteet
Kielioppi: substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi,
akkusatiivi- ja datiiviprepositiot, refleksiiviverbit, perfekti, sivulause
Tavoite:  oppia luonteva kielenkäyttö aihepiirien teemoista

SAB21, SAB33
Aihepiiri: itsestään ja perheestään kertominen,  saksalainen arkipäivä ja koulumaailma
Kielioppi: peruskieliopin kertaus
Tavoite: oppia luonteva kielenkäyttö aihepiirien teemoista sekä edellisten kurssien/peruskoulun oppimäärän kertaus

SAB22, SAB34
Aihepiiri: saksalaisten asuminen maalla ja kaupungissa, saksalainen arki ja juhla
Kielioppi: imperfekti, pluskvamperfekti, komparatiivi, genetiivi,
akkusatiivi- ja datiivi- prepositiot, järjestysluvut
Tavoite: oppia toimimaan arkipäivän asioimistilanteissa ja kertomaan
asumisesta     

SAB23, SAB35
Aihepiiri: Suomi ja suomalaiset
Kielioppi: adjektiivin taivutus, substantivoidut adjektiivit,
relatiivipronominit, superlatiivi
Tavoite: oppia kertomaan Suomesta ja sen erilaisista ilmiöistä ja verrata
suomalaista ja saksalaista elämänmuotoa  

SAB24, SAB36

Aihepiiri: saksankieliset maat
Kielioppi: infinitiivin käyttö, heikot maskuliinit, maantieteelliset nimet,
rektioverbit sekä sijamuotojen, sanajärjestyksen, maiden ja kansallisuuksien
kertaus 
Tavoite: lisätä maantuntemusta saksankielisistä maista, vertailla näiden
maiden ihmisten tapoja ja kielellisiä eroja sekä oppia reagoimaan
luontevasti arkipäivän puhetilanteissa

SAB25, SAB37
Aihepiiri: saksankielisten maiden nuorten ajatukset ja elämäntapa, elämän
monimuotoisuus
Kielioppi: konditionaali ja konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti,
possessiivipronominien itesenäinen käyttö, passiivi, kaksoisinfinitiivi,
rektioverbit ja pronominaaliadverbi sekä persoonapronominien, lukusanojen ja
adjektiivin taivutuksen kertaus
Tavoite: oppia kertomaan laajemmin koulunkäynnistä ja opiskelusta, antaa
tietoa opiskeluun ja ammatin valintaan liittyvistä mahdollisuuksista
saksankielisissä maissa, tutustua työelämään nuorten näkökulmasta sekä oppia
keskustelemaan omista tulevaisuuden suunnitelmista

SAB26, SAB38
Aihepiiri: tulevaisuus, opiskelu ja koulutus, opiskelijoiden kesätyöt
Kielioppi: jo opitun kielioppiaineksen kertaus kielioppikirjasta, verbioppi
Tavoite: sanavaraston kartuttaminen, valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin

SAB27, SAB39
Aihepiiri: saksalaisen kulttuurin eri alueet, kuvaamataide, musiikki ja
elokuva saksalaiset ruoka- ja juomatavat
Kielioppi: jo opitun kielioppiaineksen  kertaus kielioppikirjasta, suku- ja
lukusäännöt sijaoppi ja adjektiivintaivutus ja adjektiivien vertailu
Tavoite: sanavaraston kartuttaminen, valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin

SAB28, SAB310
Aihepiiri: televisio, kansallisuudet ja niiden stereotypiat, matkustaminen,
ympäristö, uskonnot, opiskelijaelämä
Kielioppi: jo opitun kielioppiaineksen kertaus kielioppikirjasta,
prepositiot, konjunktiot ja sanajärjestys
Tavoite: sanavaraston kartuttaminen, valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin
jatkuva, joustava suoritusmahdollisuus
kirsti.suonsyrja ät helsinki.fi