Ohjattu harjoittelu

Tietoa ja dokumentteja ohjauksesta, ohjaajan työvälineistä, ohjaajakoulutuspalveluista sekä ohjatun harjoittelun arvioinnista.

OH_kuva2.jpg

Normaalikoulut ovat yliopistojen harjoittelukouluja. Koulujen erityistehtävänä on toimia opettajankoulutuksen harjoittelupaikkoina, sekä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluina. Ohjattua harjoittelua toteutetaan myös yliopistojen kunnallisissa yhteistyökouluissa.

Ohjatun harjoittelun keskeinen tavoite on valmistaa opettajaopiskelijaa tehtäviin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa. Opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelija perehtyy erilaisiin kasvatusta, opetusta ja oppimista koskeviin teoreettisiin näkemyksiin. Ohjatussa harjoittelussa osana pedagogisia opintoja hän soveltaa näitä teorioita kahdensuuntaisesti: teoriasta käytäntöön ja käytännöstä teoriaan. Tukena toimivat koulutetut ja kokeneet harjoitteluohjaajat.