Ohjatun harjoittelun arviointi 2007-2009

Poijjat

Ohjatun harjoittelun arvioinnin kehittäminen

>>> Samma på svenska

Ohjattu harjoittelu on keskeinen osa opettajankoulutusta. Harjoittelukoulut ja opettajankoulutusyksiköt  haluavat yhdessä kehittää harjoittelua, varmistaa ohjatun harjoittelun laatua ja lisätä yhdenmukaisia käytänteitä. Tavoitteeseen pyritään mm. yhteisellä opetusharjoittelijoiden suorittamalla harjoittelun arvioinnilla, joka tapahtuu kaikissa yliopistoissa viimeisen harjoittelujakson yhteydessä. Tähän asti palautetta on kerätty systemaattisesti ja tavoitteellisesti, mutta yksikkökohtaisesti.

Ymmärrämme arvioinnin osaksi opettajan ammatillista koulutusprosessia. Arviointi antaa tietoa ohjatun ohjatun harjoittelun tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista muutostarpeista. Samalla kouluttajat saavat palautetta ohjaustyönsä kehittämiseksi. Opiskelijat ovat ilmaisseet oman toiveensa olla mukana vaikuttamassa ohjatun harjoittelun kehittämisessä ja nähneet valtakunnallisen palautteen keräämisen tärkeäksi.

Yhteisessä arvioinnissa kerätään tietoa harjoittelun ohjauksen laadusta, organisoinnista, opettajuuden kehittymisestä ohjatun harjoittelun aikana sekä harjoittelun integroitumisesta opettajan pedagogisiin ja didaktisiin opintoihin sekä aineenhallintaan.

Yhteisesti kerätty aineisto käsitellään keskitetysti. Kokonaistulos on kaikkien osapuolten käytettävissä ja sitä voidaan analysoida, tulkita ja pitää reflektoinnin taustamateriaalina. Tärkeää on, että tältä pohjalta käydään rakentavaa keskustelua opettajankoulutusyksiköiden ja opiskelijoiden kanssa. Koulukohtaiset yhteenvedot käsitellään omissa yksiköissä oman toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Valtakunnallinen arviointilomake on otettu käyttöön lv. 2007-2008 ja se perustuu seuraaviin asiakirjoihin

  • Suositukset harjoittelun ohjaukselle (SOOL)
  • Soolin oranssi - tavoitteet opettajankoulutukselle 2006-2008 (SOOL)
  • Opettajankoulutus - tietoa, taitoa, tulevaisuutta. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 2001-2005 loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita

HUOM! Koulujen yhdyshenkilöillä on hallussaan virallinen linkki 2008-2009 kyselyyn. Siihen siis vastaavat opiskelijat. Lisätietoja saa tarvittaessa projektivastaavalta.

Lukuvuoden 2008-2009 Lomake KOKEILUKÄYTTÖÖN -> saa kuka tahansa kokeilla, vastaukset EIVÄT kirjaudu kerättävään tietokantaan.

Lisätietoja antavat: kirsti.koski ät norssi.jyu.fi tai projektivastaava.