Utvärdering av den handledda undervisningspraktiken

 

 

www.enorssi.fi

Utvärderingen av den handledda undervisningspraktiken utvecklas

 

Den handledda praktiken är en central del av lärarutbildningen. Övningsskolorna i Finland vill gemensamt utveckla praktiken, garantera den handledda praktikens kvalitet samt sträva till att förenhetliga verksamhetsformerna. Detta mål försöker man uppnå bl.a. genom en för alla studerande gemensam utvärdering i samband med den avslutande praktiken vid varje universitet. Tidigare har material insamlats både systematiskt och målinriktat men helt separat vid varje övningsskola.

 

Vi anser att utvärdering är en del av lärarens professionella utbildningsprocess. Utvärderingen ger kunskap om huruvida målen med den handledda praktiken uppnåtts och om eventuella behov av förändring. Samtidigt får utbildarna respons som kan bidra till att utveckla handledningen. De studerande har önskat delta i utvecklandet av den handledda praktiken och betonat vikten av nationellt omfattande materialinsamling.

 

I och med den gemensamma utvärderingen samlas information om den handledda undervisningspraktikens kvalitet och uppläggning, framväxandet av lärarskap under den handledda undervisningspraktiken samt om praktikens integrering i lärarens pedagogiska och didaktiska studier och ämneskunskap.

 

Det insamlade materialet behandlas centralt. Resultatet är tillgängligt för alla parter och kan analyseras och tolkas samt användas som bakgrundsmaterial för reflektion. Det är viktigt att man utgående från materialet för uppbyggande diskussioner med de studerande och bland lärarutbildarna. Skolspecifika sammanställningar behandlas internt för att utvärdera och utveckla den egna verksamheten.

 

Den nationella utvärdering av handledd undervisningspraktik vid övningsskolorna som genomförs 2007 är en pilotundersökning som kommer att ligga som grund för kontinuerlig utveckling av den för alla övningsskolor gemensamma och specifika verksamheten. Erfarenheterna från den första utvärderingen kommer att användas för att utveckla och utöka den att gälla den handledda praktiken, både i sin helhet och som del av de pedagogiska studierna.

 

Den landsomfattande utvärderingsblanketten har tagits i bruk 08.02.2007 och grundar sig på följande dokument

 

  • Suositukset harjoittelun ohjaukselle (SOOL)
  • Soolin oranssi – tavoitteet opettajankoulutukselle 2006-2008 (SOOL)
  • Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tulevaisuutta. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 2001-2005 loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita.

 

TEST: http://mrinterview.ad.jyu.fi/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ENORSSIRUOTSI200&i.test=1

 

 

Tilläggsinformation ges av: kirsti.koski@norssi.jyu.fi eller projektansvarig.