Oppilashuolto

Uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013, jäljempänä opiskeluhuoltolaki) tuli voimaan 1.8.2014. Lakiin on koottu aiemmin hajallaan olleita oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä opiskeluhuoltotyön kirjaamista ja muuta henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa sekä rekisterinpitoa koskevat säännökset. Lisäksi se sisältää kokonaan uusia säännöksiä, jotka koskevat opiskeluhuollon järjestämistä ja menettelyjä

Lakia sovelletaan esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaisiin sekä lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleviin opiskelijoihin.

Oppilashuollosta ja sen soveltamisesta paikallisesti voi perehtyä tarkemmin tutustumalla seuraaviin asiakirjoihin:
 • Perusopetuslaki (628/1998)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (erityisesti luku 8)
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
 • Paikallinen kunta- tai koulukohtainen opetussuunnitelma
 • Paikallinen kunta- tai koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
Tämän sivuston aineisto perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisemaan päivitettyyn Kuntainfoon no 13a/2015; Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi.

Kaikki opiskeluhuollon suunnitelmat laaditaan monialaisesti ja myös kaikki opiskeluhuollon ryhmät ovat kokoonpanoltaan monialaisia. Opiskeluhuoltoa tulee johtaa siten, että varmistetaan yhteistyö ja suunnitelmien toteutuminen kaikilla toiminnan tasoilla. Tavoitteena on parantaa suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisteistä kehittämistä opiskeluhuollon palveluiden turvaamiseksi tasa-arvoisesti kaikille opiskelijoille.

Opiskeluhuoltoa koskevia suunnitelmia paikallisella tasolla ovat lain mukaan
 • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • koulutukseen järjestäjän opetussuunnitelmaan sisältyvä opiskeluhuoltoa koskeva osuus
 • oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma
Opiskeluhuollon ryhmiä ovat
 • opiskeluhuollon ohjausryhmä
 • oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
 • tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä