Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta. Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja ryhmänohjaajan tuki.
Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.

Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilla (ylioppilastutkinto.fi) löytyvät määräykset, jotka koskevat erityisjärjestelyjä. Näitä ovat kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa.

Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa perustuu seuraaviin asiakirjoihin:
  • Lukiolaki 629/1998
  • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (luku 4.3)
  • Paikallinen kunta- tai koulukohtainen opetussuunnitelma