Oppimisen tuki peruskoulussa

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää.

Oppimisen tuki ja sen järjestäminen perustuvat seuraaviin asiakirjoihin:

  • Perusopetuslaki 628/1998
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (luku 7)
  • Paikallinen kunta- tai koulukohtainen opetussuunnitelma

Kolmiportainen tuki

Koulussa annettava pedagoginen ja oppimisen tuki jaetaan kolmeen vaiheeseen:

  • yleinen tuki,
  • tehostettu tuki sekä
  • erityinen tuki.

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen aloittaminen vaatii pedagogiseen selvitykseen perustuvan hallinnollisen päätöksen. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Pedagogiset asiakirjat

Pedagogisia asiakirjoja ovat:

  • pedagoginen arvio,
  • pedagoginen selvitys,
  • oppimissuunnitelma (HOS) sekä
  • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Pedagogiset asiakirjat laaditaan yleensä moniammatillisesti ja laadintaa osallistuvat myös oppilashuollon työntekijät tapauskohtaisesti sovitulla tavalla. Opetussuunnitelmasta käy ilmi pedagogisten asiakirjojen laadintaan, käsittelyyn, käyttöön ja arviointiin liittyvä työnjako ja vastuukysymykset.

Opetushallituksen sivuilta (oph.fi) alakohdasta säädökset ja ohjeet, löytyy lisätietoa tuen järjestämiseen liittyen.  (http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta)