Asiantuntijat

Asiantuntijoita tällä hetkellä rekisterissä 30 kpl.
Aarras-Saari, Ritva
Avainsanat: Museopedagogiikka,ohjattu harjoittelu,taidekasvatus,ammattiyhdistystoiminta, koulutuspolitiikka
Hakanen, Veli-Matti
Avainsanat: rehtorius, johtaminen, toimintatutkimus, käsite ja tietorakenteet, metakognitio, skeemat, oppilaskeskeisyys, monikulttuurisuus kouluyhteisössä, jaettu johtajuus, kouluhallinto
Heino, Ari
Avainsanat: ohjattu harjoittelu, opetusharjoittelu, arviointi, kansainvälinen yhteistyö
Hiilovaara-Teijo, Mervi
Avainsanat: ohjattu harjoittelu, IB-opetus, kokeellinen opetus, tutkiva oppiminen, seksuaalikasvatus
Hongisto, Annika
Avainsanat: kehityskeskustelut, arviointi, sosiodynaaminen -konstruktivistinen ohjaus, vuorovaikutus ohjaustoiminnassa, monikulttuurisuus ja interkulttuurisen koulun kehittäminen
Horila, Mikko
Avainsanat: sosiaalinen media, mediakasvatus, web 2.0, web 3.0, interaktiiviset taulut, IT
Jyrkiäinen, Anne
Avainsanat: Ohjattu harjoittelu, opetusharjoittelu, opettajien yhteistyö, yhteistyöverkostot, mediakasvatus, yhteisöllinen ja tekstilajilähtöinen oppiminen, prosessiarviointi
Keskitalo, Johanna
Avainsanat: Ohjattu harjoittelu, toiminnallinen matematiikka, itse- ja vertaisarviointi, verkko-opetus
Khezri, Samran
Avainsanat: Omakielinen opetus (OMO), maahanmuuttajaoppilaiden äidinkielen ja koulunkäynnin haasteet, kodin ja koulun välinen yhteistyö
Koskela, Teija
Avainsanat: Oppilashuolto, sosiaalinen pääoma koulussa, vuorovaikutus kohtaamisissa, peruskoulu kehittämisen toimintaympäristönä, kouluhyvinvointi
Koskinen-Sinisalo, Kirsi-Liisa
Avainsanat: lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, yhteisöllinen kirjoittaminen, ohjattu harjoittelu, ohjaajakoulutus
Laaksonen, Annele
Avainsanat: erityisopetus, oppilaan kolmiportainen tuki, monikulttuurisuus, interkulttuurinen pedagogiikka, samanaikaisopetus, yhteisopettajuus, ohjattu harjoittelu, työnohjaus, Verme
Luukkonen, Eeva
Avainsanat: liikuntakasvatus, liikunnan opetussuunnitelma
Mikkola, Pirjo
Avainsanat: monikulttuurinen koulu, interkulttuurinen pedagogiikka, monikulttuurinen identiteetti, monikielinen oppiminen- CLIL, arvokasvatus, moniarvoisuus, vieraskielinen opetus, osallisuus
Myrsky-Nyberg, Minna
Avainsanat: ohjaajakoulutus, työnohjaus
Nevalainen, Raimo
Avainsanat: Opettajan professionaalinen kehitys, professionaaliset kompetenssit, oppilaan ja opettajan aktiivinen oppiminen, opetussuunitelman muutosprosessi, yhdyskuntakasvatus
Pollari, Pirjo
arviointi, erilaiset arviointimenetelmät (mm. portfolioarviointi); teacher training in Finland
Ripatti, Mikko
Avainsanat: pedagoginen johtaminen, opetusalan hallinto, kasvatusfilosofia, kasvatushistoria, opettajankoulutus
Salo, Olli-Pekka
kielikasvatus, opetussuunnitelma
Salokangas, Kirsi
Avainsanat: IB-lukio ja MYP (Human ingenuity), tekstitaito AI Yo-koe, Osuuskunta/täydennyskoulutus
Sieppi, Helena
Avainsanat: taidekasvatus, luovuus
Sorvari, Jari
Avainsanat: matematiikan ajattelu- ja päättelytaidot, matematiikan opettaminen, liikunnan opettaminen, palloilulajit, jalkapallo, kokeelliset ja tutkivat työtavat
Tiikkala, Anne
Avainsanat: Yrittäjyyskasvatus
Tikkanen, Pirjo
Avainsanat: arviointi, matematiikan pedagogiikka, affektit, visuaalinen tutkimusmenetelmä
Tuomi, Jari
Avainsanat: Ääni-ilmaisu koulussa
Vartiainen, Katriina
Avainsanat: ohjattu harjoittelu, ohjaajakoulutus, sosiaalisen median opetuskäyttö, etäopetus, IB-opetus
Ylikylä, Laura
Avainsanat: ohjattu harjoittelu