Harjoittelukoulujen vuosikirjat

Harjoittelukoulujen yhteiset julkaisut.

Harjoittelukoulujen vuosikirjat

1. Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta. 2003.

Teokseen on koottu suomalaisia opetusharjoittelun ohjausta käsitteleviä tutkimuksia kymmenen viime vuoden ajalta. Erityisesti tarkastellaan opetusharjoittelun ohjauksen erilaisia merkityksiä.

2. Virtuaaliset erilliset opettajan pedagogiset opinnot 35 ov. Opetusharjoittelu verkossa. 2004. PDF

Raportissa kuvataan opetusharjoittelun toteutusta ja arvioidaan sen onnistumista ja jatkohyödyntämistä.

Lue myös Sami Tammiojan teos: VIRPEDA - Sukellus virtuaalisen opetusharjoittelun saloihin

3. Kohtaamisia ja kasvun paikkoja opetusharjoittelussa - Vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä. 2005. PDF

Kirja on jatkoa Raimo Silkelän toimittamalle Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta -teokselle.

4. Opettajuuteen ohjaaminen 2009. (PS-kustannus)

 Miten opiskelijassa herätetään kiinnostus pohtia ja kyseenalaistaa vallitsevia opetuskäytänteitä ja omaa toimintaansa? Miten ohjata opiskelijaa autonomiseksi, osaavaksi ja yhteisölliseksi opettajaksi? Miten tuetaan opiskelijan ammatillista kehittymistä opettajuuteen samanaikaisesti eri alueilla?

Ohjausprosessissa käytettävä käsitteistö ja sisältö ovat moni-ilmeisiä ja kaipaavat kollegiaalista keskustelua. Tällä teoksella pyritään luomaan ohjaukseen yhteistä perustaa. Kirjassa esitellään kokeneiden opettajankouluttajien ajatuksia ja näkemyksiä opettajankoulutuksesta ja opettajuuteen ohjaamisesta.

Tämän teoksen keskeinen tavoite on jäsentää opetustapahtumaa opetus–opiskelu–oppimis-prosessina ja pohtia, miten opettajuutta voitaisiin ohjatussa harjoittelussa kehittää tuon prosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan.